Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe Odjela za matematiku za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr

NAPOMENA: Ovaj studij je od 14. travnja 2017. postao vidljiv u sustavu Postani student.

Za upis na preddiplomski sveučilišni studij Matematika i računarstvo pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća tri predmeta:

 • matematika na razini A (minimalno 40%),
 • hrvatski jezik na razini A ili B i
 • strani jezik na razini A ili B.

Pristupnici koji su tijekom srednje škole sudjelovali na državnom natjecanju iz matematike ili informatike ostvaruju pravo direktnog upisa tj. maksimalnih 100% upisnih bodova.

Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 30% upisnih bodova.

Na temelju položenih ispita na državnoj maturi bodovi se ostvaruju temeljem uspjeha iz

 • matematike prag 40% (maksimalno 40% upisnih bodova) i
 • informatike (maksimalno 20% upisnih bodova).

Pri tome položen ispit iz informatike na državnoj maturi nije uvjet za upis.

Preostalih 10% upisnih bodova pristupnici mogu ostvariti temeljem posebnih postignuća u polju matematike ili informatike prema sljedećim kriterijima:

 • sudjelovanje na natjecanju – boduje se jedno od sljedeća tri:
 • sudjelovanje na srednjoškolskom županijskom natjecanju iz matematike donosi 100 posebnih bodova;
 • sudjelovanje na osnovnoškolskom državnom ili regionalnom natjecanju iz matematike ili informatike donosi 50 posebnih bodova;
 • sudjelovanje na osnovnoškolskom županijskom natjecanju iz matematike donosi 30 posebnih bodova;
 • objavljeno ime među učenicima koji su točno riješili matematički ili informatički zadatak postavljen u stručnom časopisu donosi 30 posebnih bodova;
 • objavljen stručni članak matematičkog ili informatičkog sadržaja u stručnom časopisu ili zborniku radova sa stručnog skupa donosi 100 posebnih bodova.

Pristupniku koji ostvari barem 100 posebnih bodova po navedenim kriterijima priznaje se svih 10% upisnih bodova. Pristupniku koji ostvari manje od 100 posebnih bodova po navedenim kriterijima priznaje se odgovarajući postotak upisnih bodova. Posebna postignuća boduje Povjerenstvo Odjela za matematiku na osnovu dostavljenih molbi pristupnika.

Pristupnici koji žele ostvariti bodove iz svojih posebnih postignuća, trebaju dostaviti molbu i odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje traže vrednovanje posebnih postignuća Odjelu za matematiku. Obrazac molbe dostupan je u referadi Odjela za matematiku i na web stranici Odjela za matematiku.

Pristupnici koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine mogu se kandidirati za upis i ako ne polažu ispite iz predmeta državne mature. U tom slučaju na rang listu će biti uvršteni samo na temelju bodova postignutih uspjehom iz srednje škole. Ukoliko takvi pristupnici polože matematiku na razini A odnosno informatiku iz predmeta državne mature, bit će uvršteni na rang listu po gore navedenim kriterijima.